Stanovy

vytisknout

  Stanovy Folklorního sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s.

Článek I

 Název a sídlo spolku
1. Název spolku – Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s. (dále jen FOS)
2. Sídlo spolku – Štefánikova 53a, 602 00 Brno.
 

Článek II

Cíl, poslání a předmět činnosti spolku
1.  FOS je samostatným, dobrovolným a nepolitickým spolkem dětí a mládeže, jakož i dospělých osob.         Členem spolku mohou být i právnické osoby.
2.  FOS působí na celém území České republiky.
3.  Hlavním posláním spolku je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců a kolektivů rozvíjejících lidové umění a národní kulturu České republiky.
4.  Při své činnosti FOS spolupracuje se státními orgány, jakož i orgány místní správy a samosprávy,  s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí.
5.  K zabezpečení svého poslání a cílů činnosti FOS zejména provádí:
a)  organizátorskou činnost v oblasti kultury, umění, společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit,
b)  nákup a prodej v zájmu rozvoje a propagace folklóru, lidových tradic a národní kultury,
c)  lektorskou, kurzovní, metodickou a vzdělávací činnost,
d)  sportovní, relaxační, zájmové a jiné související aktivity,
e) samostatně i ve spolupráci s osobami podle odstavce 4 pořádání přehlídek, soutěží, festivalů, besed, uměleckých dílen, stáží, seminářů, výstav, sympozií a plesů.
6.   FOS na podporu svého poslání a cílů činnosti realizuje tvorbu, výrobu, vydávání a distribuci  záznamů na nosičích informací, propagačních před­mětů, metodických a propagačních materiálů.
7.   FOS podporuje činnost  Vojenského uměleckého souboru Ondráš Brno (dále jen VUS), případně jeho právního nástupce,  zejména činnost amatérské části souboru.
8.   FOS zřizuje své organizační jednotky, které nemají vlastní právní subjek­tivitu a nejsou oprávněny jednat svým jménem navenek. Jménem organizační jednotky jedná vedoucí organizační jednotky.
9.   FOS může organizovat vznik zájmových celků (např. klubu přátel apod.).
10. FOS dohlíží na ochranu autorských a dalších práv svých členů.


Článek III

Členství ve spolku
1.  Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby.
2.  Žadatel o členství ve spolku podává správní radě písemnou žádost o členství ve FOS (přihlášku).
3.  Žádost o členství ve FOS posuzuje správní rada. Schválí-li správní rada žádost o členství ve spolku, stává se žadatel členem FOS dnem zapla­cení členského příspěvku. Je-li člen FOS placení členského příspěvku zproštěn, stává se žadatel členem spolku dnem, kdy obdrží členský průkaz.
4.  Čestným členem FOS  může správní rada na základě jejich souhlasu jmenovat své dlouholeté členy, aktivní spolupracovníky a příznivce FOS. Jmenování čestným členem FOS musí potvrdit nejbližší valná hromada, jinak čestné členství ve FOS zaniká. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, vztahují se na čestného člena FOS práva a povinnosti člena FOS. Čestný člen FOS je zproštěn placení členských příspěvků, nestanoví-li správní rada jinak.
5.  Dokladem členství ve FOS je pro člena FOS členský průkaz obsahu­jící záznam o placení členských příspěvků, případně doložku o zproštění placení členských příspěvků. Členské průkazy vydává správní rada.
6.  Členství ve FOS zaniká
a)  vystoupením člena FOS ze spolku, na základě písemného (mailového) oznámení člena FOS o jeho vystoupení ze spolku správní radě,
b)  nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě jednoho roku po lhůtě stanovené pro řádné zaplacení členského příspěvku,
c)  úmrtím či právním zánikem člena spolku,
d)  zánikem spolku,
e)  vyloučením člena FOS ze spolku, poruší-li člen FOS hrubě či opakovaně tyto stanovy nebo užívá-li člen spolku majetek FOS v rozporu s těmito stanovami, smlouvou nebo jiným vnitřním předpisem FOS.
7.  O zániku členství ve FOS, podle odstavce 6 písmene e) tohoto článku, rozhoduje správní rada.
8.  Zánik členství ve FOS, podle odstavce 6 písmena a), b), c), konstatuje orgán, který rozhodl o přijetí člena spolku.

Článek IV

Práva a povinnosti členů spolku
1.  Člen spolku má právo
a)  podílet se na činnosti spolku,
b)  aktivně se podílet na plnění poslání a cílů FOS,
c)  obracet se na orgány FOS s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti spolku a žádat jejich řešení,
d)  požívat všech výhod poskytovaných spolkem,
e)  je-li fyzickou osobou a dosáhl-li věku 18 let, volit a být volen do orgánů FOS, jakož i navrhovat kandidáty do volených orgánů FOS. Navrhovaní kandidáti musí být členy FOS  nebo alespoň členy člena FOS - právnické osoby a musí se svou kandidaturou souhlasit. Stejná oprávnění jako fyzické osobě náleží i zástupci vystupujícímu jménem člena FOS - právnické osoby, dosáhl-li věku 18 let. Právo volit nemají čestní členové FOS,
f)  být pozván na valnou hromadu, účastnit se jí a hlasovat o všech záležitostech náležejících do rozhodovací pravomoci valné hromady. Čestní členové mají hlas poradní,
g)  ze spolku kdykoliv vystoupit,
h)  žádat o vstup do organizační jednotky FOS a vystupovat z ní. O přijetí do organizační jednotky FOS rozhoduje vedoucí této organiza­ční jednotky.
2.  Člen má zejména povinnost
a)  dodržovat stanovy, vnitřní předpisy FOS a usnesení (rozhodnutí) orgánů spolku,
b)   není-li placení členského příspěvku zproštěn, platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,  a to jednou ročně nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven,
c)  je-li právnickou osobou, jmenovat na základě svých vnitřních předpisů zástupce oprávněného vystupovat ve vztahu ke spolku jménem člena FOS - právnické osoby,
d)  v případě zvolení či jmenování do orgánu FOS plnit odpovědně svěřené úkoly, přijatá rozhodnutí orgánů spolku s veškerou loajalitou i potřebnými znalostmi a pečlivostí řádného hospodáře,
e)  zdržet se jednání, které poškozuje dobré jméno spolku.

O r g á n y   s p o l k u

Článek V

 Valná hromada
1.  Valná hromada, jako shromáždění členů spolku, je nejvyšším orgánem FOS a do její pravomoci náleží:
a)  projednává výsledky činnosti FOS a schvaluje program a směry činnosti FOS na další období,
b)  projednává výsledky hospodaření FOS a schvaluje zprávy o činnosti orgánů FOS,     
c)  rozhoduje o výši členských příspěvků, přičemž výše členských příspěvků může být diferencována podle   právní formy a velikosti člena spolku,
d)  schvaluje jednací a volební řád valné hromady,
e)  rozhoduje o změnách stanov spolku,
f)   rozhoduje o počtu členů správní rady a revizní komise,
g)  volí a odvolává členy správní rady a revizní komise,
h)  na základě návrhu správní rady rozhoduje o zániku FOS,
ch) potvrzuje jmenování čestných členů FOS.

2. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně jednou za 24 měsíců a to tak, že uvědomí o jejím konání všechny členy FOS písemnou pozvánkou, příp. e-mailem, faxem, rozeslanou či zveřejněnou na webu FOS, nejméně 30 dní přede dnem jejího konání, jinak je svolání valné hromady neplatné. V pozvánce musí být obsažen program, datum a místo konání valné hromady, jakož i datum a místo konání případné náhradní valné hromady.
3. Správní rada svolá valnou hromadu vždy, požádá-li o její svolání písemně (mailem) nejméně jedna třetina všech členů FOS nebo požádá-li písemně (mailem) o svolání valné hromady revizní komise. Nesvolá-li správní rada valnou hromadu nejpozději na 60. den ode dne podání žádosti, svolá valnou hromadu revizní komise. Nesvolá-li valnou hromadu ani revizní komise nejpozději na 35. den ode dne, kdy tak měla učinit namísto správní rady, je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv člen spolku.
4. Každý člen spolku má jeden rozhodující hlas, čestní členové mají hlas poradní. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň poloviny rozhodujících hlasů. Nerozhodne-li se jinak, rozhoduje prostou většinou přítomných, rozhodujících hlasů aklamací (zdvižením ruky).
5. Pro případ neusnášení schopnosti valné hromady může její svolavatel svolat náhradní valnou hromadu, která musí mít totožný program a může být svolána na týž den jako valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná za účasti jakéhokoli počtu rozhodujících hlasů, jinak pro ni platí ustanovení tohoto článku.

Článek VI

Správní rada
1. Správní rada je řídícím orgánem spolku. Je volena valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.  
2. Správní radu tvoří minimálně pět a maximálně devět členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Správní rada je usnášeníschopná za účasti nejméně jedné poloviny svých členů.
3. Správní rada ze svého středu volí ředitele FOS a dva zástupce ředitele FOS. Ředitel FOS nebo zástupce ředitele předsedá zasedáním správní rady.
4. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů správní rady pod minimální mez stanovenou v odstavci 2. tohoto článku kooptuje správní rada dalšího člena (členy) FOS, který funkci vykonává do konce funkčního období celé správní rady  Správní rada je současně oprávněna kooptovat dalšího členy (členy) do maximálního počtu dle odst.2 tohoto článku
5. Správní rada zasedá nejméně šestkrát do roka. Zasedání správní rady svolává ředitel, případně zástupce ředitele. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání správní rady svolat kterýkoliv člen správní rady.
6. Správní rada zejména
a)  vytváří, řídí a koordinuje činnost spolku,
b)  odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti FOS,
c)  vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,
d)  zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady s výjimkou zpráv revizní komise,
e)  svolává valnou hromadu,
f)  předkládá valné hromadě zprávu o stavu členské základny spolku, o hospodaření FOS, o  výsledcích činnosti FOS, navrhuje valné hromadě program a směry činnosti FOS  na další období,
 g) rozhoduje třípětinovou většinou všech hlasů o vstupu spolku do jiné právnické osoby, pokud   nedojde ke ztrátě právní subjektivity FOS,
h)  rozhoduje třípětinovou většinou všech hlasů o majetkových účastech v jiných právnických osobách,
i)   rozhoduje o zmírnění výše či zproštění placení členských příspěvků,
j)   zřizuje v případě potřeby sekretariát, stanovuje počet členů sekretariátu a přesnou náplň jeho činnosti,
k)   zřizuje a zrušuje organizační jednotky FOS,
l)    jmenuje a odvolává vedoucí organizačních jednotek, není-li obsazena funkce ředitele FOS,
m)  vydává, mění a zrušuje vnitřní předpisy FOS, které nesmí být v rozporu se stanovami anebo obecně zá­vaznými právními předpisy, jinak by byly neplatné.
7.  Správní rada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas ředitele.
8.  Postavení člena správní rady zaniká
a)  volbou nové správní rady po skončení funkčního období předchozí správní rady,
b)  volbou nové správní rady po hromadném odstoupení všech členů před­chozí správní rady,
c)  odvoláním člena správní rady valnou hromadou,
d)  odvoláním člena správní rady, vystupujícího jménem člena spolku - právnické osoby tímto členem spolku - právnickou osobou,
e)  zánikem členství člena spolku - právnické osoby, jejímž jménem člen správní rady ve správní radě   vystupuje,
f)  zánikem členství ve FOS, mimo případů, kdy člen správní rady vystupuje jménem člena spolku - právnické osoby, podle článku IV. stanov odstavce l písmene e) věty druhé,
g)  odstoupením,                                                                
h)  zbavením způsobilosti k právním úkonům,
i)   úmrtím.

Článek VII

Ředitel FOS a jednatel
1. Ředitel FOS je statutárním orgánem FOS, jedná jménem spolku navenek. K zastupování FOS na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti FOS může pověřit další členy správní rady, zejména zástupce ředitele.
2. Ředitel FOS může jmenovat jednatele. Ředitel může zmocnit jednatele k zastupování FOS na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti spolku. V případě, že je zřízen sekretariát podle článku VI. odstavce 6 písmena j), je jednatel, pokud je jmenován, zároveň vedoucím sekretariátu.
3. Jednatel se účastní zasedání správní rady a valné hromady s hlasem porad­ním.
4. Postavení ředitele FOS zaniká
a)  odvoláním správní radou,
b)  zánikem postavení člena správní rady,
c)  úmrtím.
5.   Postavení jednatele zaniká
a)  odvoláním z funkce ředitelem FOS, nebo správní radou, není-li funkce ředitele obsazena,
b)  odstoupením,
c)  úmrtím.

Článek VIII

Vedoucí organizační jednotky
l. Vedoucí organizační jednotky jedná jménem organizační jednotky spolku, nikoliv však navenek.
2. Vedoucí organizační jednotky musí být členem FOS - fyzickou osobou.
3. Vedoucí organizačních jednotek jmenuje a odvolává ředitel FOS. V případě, že funkce ředitele FOS není obsazena, jmenuje a odvolává vedoucí organizačních jednotek správní rada.
4. Postavení vedoucího organizační jednotky zaniká
a)  odvoláním z funkce podle odstavce 3,
b)  odstoupením,
c)  zánikem členství vedoucího organizační jednotky ve FOS,
d)  ztrátou způsobilosti vedoucího organizační jednotky k právním úkonům,
e)  úmrtím.

Článek IX

Revizní komise
1.  Revizní komise je kontrolním orgánem spolku nezávislým na správní radě sdružení. Je volena valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.
2.  Revizní komisi tvoří tři členové. Každý člen revizní komise má jeden hlas. Revizní komise je usnášeníschopná za účasti nejméně dvou svých členů.
3.  Ze svého středu revizní komise volí předsedu revizní komise, případně též místopředsedu revizní komise.
4.  V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů revizní komise pod mez stanovenou v odstavci 2. tohoto článku, kooptuje revizní komise se souhlasem správní rady dalšího člena FOS, který funkci vykonává do konce funkčního období celé revizní komise.
5.  Revizní komise zasedá nejméně dvakrát do roka. Zasedání revizní komise svolává předseda revizní komise, případně místopředseda revizní komise. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání revizní komise svolat kterýko­liv člen revizní komise.
6.  Revizní komise zejména
a) nejméně dvakrát do roka provádí kontrolu hospodaření spolku jako celku i jeho organizačních jednotek     s movitým i nemovitým majetkem spolku,
b) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů FOS a usnesení valné hromady a správní rady,
c) informuje správní radu a valnou hromadu o zjištěných nedostatcích,
d) podává valné hromadě zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření spolku.
e) svolává valnou hromadu podle článku V. odstavce 3 stanov,
f) konstatuje neplatnost vnitřních předpisů FOS z důvodu rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem.

7. Revizní komise rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy revizní komise.
8. Postavení člena revizní komise zaniká
a) volbou nové revizní komise po skončení funkčního období předchozí revizní komise,
b) volbou nové revizní komise po hromadném odstoupení všech členů předchozí revizní komise,
c) odvoláním člena revizní komise valnou hromadou,
d) odvoláním člena revizní komise vystupujícím jménem člena spolku-právnické osoby tímto členem spolku-právnickou osobou,
e) zánikem členství člena spolku-právnické osoby, jejímž jménem člen revizní komise v revizní komisi vystupuje,
f) zánikem členství ve FOS, mimo případů, kdy člen revizní komise vystupuje jménem člena spolku - právnické osoby podle článku IV. stanov odstavce l písmene e) věty druhé,
g) odstoupením,
h) zbavením způsobilosti k právním úkonům,
i)  úmrtím.

Článek X

Majetek a hospodaření spolku
1.    FOS hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2.    Zdrojem majetku jsou zejména
a)    příjmy z členských příspěvků,
b)    granty, dotace, dary a příspěvky státu, Evropské  unie, fyzických a právnických osob,
c)    příjmy z činností při naplňování cílů FOS specifikované v článku II. odstavci 5 stanov,
d)    nákup a prodej propagačních a metodických materiálů a záznamů na nosičích informací vyrobených či produkovaných spolkem,
e)    výnosy majetku spolku.
3.    Hospodaření spolku, účetnictví spolku, finanční evidence spolku, jakož i evidence majetku spolku jsou vedeny dle platných právních předpisů.
4.    Za hospodaření FOS odpovídá správní rada. Za hospodaření organizační jednotky FOS odpovídá též vedoucí organizační jednotky.

Článek XI

Přechodná a závěrečná ustanovení
1. FOS zaniká
a)    dobrovolným rozpuštěním,
b)    sloučením s jinou právnickou osobou,
c)    rozpuštěním na základě rozhodnutí soudu České republiky.
2. O zániku FOS, podle odstavce l písmen a) a b), rozhoduje valná hromada na základě návrhu správní rady.
3. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou spolku.


Schváleno na jednání VH dne 28. 11. 2014


                                                                                    Za FOS :   Čestmír K o m á r e k
                                                                                                              ředitel

F_leták A4_Na lidovu notecku_tisk-page-001
 

Kalendář

prosinec 2019

prosinec 2019
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dětské taneční studio Ondrášek


Vzniklo v září 2006. Jeho předmětem činnosti je zejména výchova (příprava) budoucích tanečníků pro VUS ONDRÁŠ.